พิมพ์

 

 
เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ในการนำเสนอ Innovation​ health care เรื่อง โปรแกรมบริหารจัดการเตียงหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่ ๑ เขตสุขภาพที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔ โดยได้ส่งบุคลากรนำเสนอผลงานได้แก่ คุณรัชดาพรรณ สาระศาลิน หัวหน้างานสารสนเทศทางการแพทย์ และคุณชัยพร จำปานิล เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ ณ โรงแรม ทีธารา​ ริเวอร์ไซด์ จ.สมุทรสงคราม