1. ตัวชี้วัดแผนงานและวิชาการ
  2. ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ
  1. ประชาสัมพันธ์
  2. สมัครงาน
  3. ประชุม/อบรม
  4. ประกาศ รพ.

  1. จัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำนักงาน
  2. จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทางการแพทย์
  3. ITA

 

 
เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ในการนำเสนอ Innovation​ health care เรื่อง โปรแกรมบริหารจัดการเตียงหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่ ๑ เขตสุขภาพที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔ โดยได้ส่งบุคลากรนำเสนอผลงานได้แก่ คุณรัชดาพรรณ สาระศาลิน หัวหน้างานสารสนเทศทางการแพทย์ และคุณชัยพร จำปานิล เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ ณ โรงแรม ทีธารา​ ริเวอร์ไซด์ จ.สมุทรสงคราม

ตารางเวรไอที

hosxp qrcode
แสกน
QR Code
ตารางเวร

KPI-Manager 2019

hosxp qrcode
แสกน
QR Code
KPI 2019

กลุ่มการพยาบาล

hosxp qrcode
แสกน
QR Code
QA 2564
hosxp qrcode
แสกน
QR Code
KM 2564

รวมแผน 63 และสำรวจ 64

การประเมินคุณธรรม ( ITA )

แบบฟอร์มขอใช้ iMeet

hosxp qrcode
แสกน
QR Code
หรือคลิก

แบบฟอร์มขอใช้ HosXP

hosxp qrcode
แสกน
QR Code
หรือคลิก

ตัวชี้วัด RP2563

pttype qrcode
แสกน
QR Code
หรือคลิก

การจัดการความเสี่ยง

อัตราค่าห้องและค่าอาหาร

ตรวจสอบเวลาการให้บริการ

ค่านิยมองค์กร